czwartek, 17 grudnia 2015

Luboń - miasto ludzi aktywnych

Koniec roku, który zbiega się z końcem pierwszego roku mojej pracy, skłania do podsumowań i refleksji. Dziś, chciałabym podzielić się spostrzeżeniem, jaki nasuwa mi się po odbytych licznych spotkaniach i współpracy z mieszkańcami - Luboń to miejsce, w którym mieszkają aktywni, kreatywni ludzie, o otwartych horyzontach, głowach i sercach. Szkoda, że jak zwykle osoby takie pozostają "cichymi bohaterami" naszej społeczności.

Śledzę pracę i podziwiam osiągnięcia wielu z nich. Począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy wśród nich zwycięzców olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, dyscyplin sportowych. To efekt ich wielkiego zaangażowania, ale również ogromnego wysiłku nauczycieli, trenerów. Aktywność naszej kadry nauczycielskiej i uczniów, ilość uroczystości, imprez, zawodów, konkursów i wystaw jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie - ja, moi zastępcy i pracownicy, być w każdym miejscu. A praca na rzecz dzieci i młodzieży jest jednym z naszych priorytetów. W trosce o młodzież pracujemy nad systemem rozwoju sportu, przyznaliśmy stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych, zapoczątkowaliśmy akcję "Stop dopalaczom", czy "Zdrowa draka o talerz dzieciaka". Na każdym z tych pól aktywności wspierają nas społecznicy czy partnerzy, dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami z ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Widać jak ogromna jest rola rodziców i ich świadomość ewentualnego problemu. Wspierając rodziców planujemy kolejne tematyczne szkolenia dla rad rodziców.

Lubońskie rady to kolejna z płaszczyzn aktywności w mieście. Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Gospodarcza, powołana w tym roku Lubońska Rada Seniorów, zasypują nas pomysłami. Cieszę się, że możemy odpowiedzieć choć na część tych potrzeb, otwierając w tym miesiącu Dzienny Dom "Senior-Wigor".Wobec wyników konsultacji społecznych nie powstaną w Luboniu rady osiedli. Jednak istniejący potencjał może zostać wykorzystany dzięki zakładanemu uruchomieniu w połowie przyszłego roku budżetu obywatelskiego.

O tym potencjale świadczą prężnie działające w Luboniu organizacje społeczne. Są wśród nich podmioty o wieloletniej tradycji. Zawiązują się nieformalne grupy i rejestrują nowe podmioty, dla których chcemy tworzyć przestrzeń do działania. Ich inicjatywy, pomysły i osiągnięcia, takie jak choćby kolejna edycja renomowanego już Lubońskiego Biegu Niepodległości, tytuły mistrzów Polski dla lubońskich tenisistów stołowych, czy sukces, jakim jest otwarcie w grudniu w Luboniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – to temat na kolejny artykuł.

źródło: Luboński Bieg Niepodległości


Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Lubończwartek, 10 grudnia 2015

Pomocnicy Świętego Mikołaja ruszyli w miasto!

Grudzień to czas, w którym zamykamy bieżące sprawy, planujemy kolejny rok, dyskutujemy o nadchodzących wydarzeniach, inwestycjach, wyzwaniach, z jakimi się wkrótce spotkamy. Gdzieś pomiędzy spotkaniami i debatami, musimy znaleźć czas, aby wcielić się w rolę pomocników Świętego Mikołaja i sprawić najmłodszym radość. Musimy, ale przede wszystkim - chcemy, aby ten czas był dla nich wyjątkowy. Informowaliśmy na bieżąco na naszym facebooku o działaniach Burmistrz, jej Zastępców i Młodzieżowej Rady Miasta, ale warto przypomnieć sobie jeszcze raz, gdzie pomocnicy się wybrali. :)
W tym roku dzieci w przedszkolach, zerówkach i klasach pierwszych otrzymały świąteczną papeterię. Koperty zostały zaadresowane do Świętego Mikołaja, aby każdy mógł wysłać swoje marzenia i czekać na odpowiedź z Laponii.
A to jest odpowiedź Świętego Mikołaja z 1997 roku. Chętnie zobaczymy, jakie w tym roku dzieci otrzymają odpowiedzi!


poniedziałek, 7 grudnia 2015

Włóczkowe szaleństwo w Luboniu

Gdy w listopadzie udostępniliśmy na naszym Facebooku artykuł opisujący historię stulatki, która zajmuje się "włóczkowym bombardowaniem". Okazało się, że również w naszym mieście mieszkają amatorki włóczkowego szaleństwa. Po raz pierwszy, w Luboniance mogliśmy podziwiać 60 czerwonych czapeczek, założonych na słupki. Chociaż po kilku dniach czapeczki zniknęły, to mamy nadzieję, że z czasem Lubonianie przyzwyczają się do takich akcji i pozwolą także innym cieszyć się tymi pięknymi pracami. :)


poniedziałek, 30 listopada 2015

Porozmawiajmy o Luboniu - w rocznicę pracy


Szanowni Państwo!

Rok temu w trakcie kampanii wyborczej zapowiadałam, że będę burmistrzem otwartym. Otwartym na ludzi i pomysły. Przez rok pełnienia tej funkcji zorganizowałam kilka publicznych debat i konsultacji. Na tych spotkaniach rozmawiałam z setkami mieszkańców. Nadal chcę być burmistrzem, który wsłuchuje się w Państwa głos i informuje o wszystkich, nawet trudnych sprawach.

Chcę zainicjować cykl artykułów, przekazując moje spostrzeżenie, uwagi, stanowisko. Moim zamiarem jest przedstawianie rozważań ogólnych, w sprawach dotyczących nas wszystkich, jak również omawianie spraw drobnych, bieżących, co nie znaczy że mniej ważnych. Na początek kilka myśli, spośród wielu uwag, z którymi chciałabym się z Państwem podzielić.
Luboń – miasto w powiecie poznańskim – bez drogi powiatowej

Luboń, już od 2007 roku stara się, aby drogi spełniające warunki zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych uzyskały taki status. Mowa o ulicach: Żabikowska, Jana III Sobieskiego, Kręta, Kościuszki, które łączą Luboń z Poznaniem – miastem powiatowym.

Działanie Lubonia w tym kierunku wzmożono po 2010r., wówczas Zarząd Powiatu zajmując w 2011r. stanowisko odmowne uznał, że funkcję połączenia Lubonia z Poznaniem pełni już droga wojewódzka nr 430 i niezasadne jest powielanie dróg o tej samej funkcji i tym samym znaczeniu komunikacyjnym.

W odpowiedzi na kolejne wnioski Lubonia w 2012r., za powód odmowy podano zły stan techniczny dróg oraz niespełnianie wymogów określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Władze Lubonia nie ustawały w staraniach również w 2013 roku. Sporządzono wówczas i przekazano do Starostwa w styczniu 2014r. inwentaryzację dróg oraz protokoły ze stanu technicznego dróg. Zarząd Powiatu oświadczył jednak, że gotów jest do podjęcia ewentualnych rozmów po wyborach samorządowych w listopadzie 2014r.

Wykorzystując dyskusję na temat przyłączenia Lubonia do Poznania, tym samym wystąpienia ryzyka uszczuplenia liczby mieszkańców powiatu poznańskiego o mieszkańców Lubonia uznałam, że nadszedł czas, aby Powiat pokazał jak rzeczywiście dba i zabiega o swoje gminy.

W efekcie „rozmów na szczycie” uzgodniono przystąpienie do konkretnych prac w celu nadania statusu drogi powiatowej ciągowi ulic Kręta – Sobieskiego - Żabikowska. Wykonaliśmy ogromną pracę, przekazując Zarządowi Dróg Powiatowych książki dróg, projekty stałej organizacji ruchu, wykazy działek wchodzących w pas drogowy, plany liniowe, projekty sterowania ruchem, mapy ewidencyjne, wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego.

Uzgodniliśmy wstępny projekt uchwały Rady Powiatu i Rady Miasta Luboń, projekt porozumienia dotyczącego przekazania tych dróg Luboniowi w zarząd. Ustaliliśmy wstępnie koszty utrzymania i zarządu dróg. Gwarantowaliśmy, ze standard utrzymania drogi nie pogorszy się, a różnica pomiędzy kosztami poniesionymi na ich utrzymanie, a kwotą przyznaną przez Powiat Poznański zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, pomimo wstępnych uzgodnień co do terminu podejmowania stosownych uchwał – Powiat odmówił zmiany kategorii dróg.
Jako powód podano zapisy studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładającego poszerzenie ulicy Żabikowskiej. Z uwagi na przyszłe obciążenia finansowe związane z wypłatą odszkodowań, Powiat uznał, że nie może przejąć na siebie ich ciężaru.

Analizowany był również wariant uznania za drogę powiatową ciągu ulic Kręta - Sobieskiego – Żabikowska – Kościuszki. Jednak, również w tym przypadku, z uwagi na potencjalne odszkodowania, stanowisko Powiatu jest negatywne.
Ciągi tych ulic mogłyby stać się drogami powiatowymi jedynie pod warunkiem zmiany przez Radę Miasta Lubonia studium i planów miejscowych poprzez rezygnację z przyszłościowego poszerzania tych dróg. W mojej ocenie zamknęłoby to możliwość dalszego rozwoju dla naszego miasta.
Jednym z efektów zmiany statusu dróg miały być ewentualne dodatkowe punkty przyznawane projektom budowy dróg łączących się z drogą powiatową (a więc dróg dochodzących do ulic Kręta, Sobieskiego Żabikowska, Kościuszki) w przypadku ubiegania się o środki zewnętrzne w programach finansujących budowę ulic.
Podsumowując - nadal jesteśmy w powiecie bez żadnych korzyści z tej przynależności.

Drodzy mieszkańcy - nie palmy śmieci

Nastała jesień, a wraz z nią zmniejszyła się liczba telefonów mieszkańców w związku z kłopotliwym kurzem na drogach gruntowych. Staramy się ograniczyć uciążliwości związane z pyleniem. Całkowite rozwiązanie tego problemu wymagałoby utwardzenia ulic, co z przyczyn finansowych, nie jest możliwe do realizacji w całym mieście w bliskiej perspektywie czasu. Jednak my - mieszkańcy możemy coś zrobić od ręki – jeżdżąc wolniej. Pamiętajmy, że na nic zdadzą się stawiane przez miasto znaki ograniczenia prędkości, jeżeli nie będziemy ich przestrzegać.

Zmiana pory roku spowodowała, że problem kurzu na drogach zastąpił problem smogu i zatruwania powietrza przez spalane w piecach grzewczych odpady. Apeluję do mieszkańców – nie palmy w piecach śmieci. Przecież, przy obecnym tak dogodnym systemie odbioru odpadów, przy możliwości oddania na PSZOK niemal każdej ich ilości, bez dodatkowych opłat, nie musimy pozbywać się śmieci paląc jeZdaję sobie sprawę z tego, że na skutek wysokich cen gazu, nadal wielu mieszkańców wybiera opalanie domów paliwem stałym. Dlatego problemu smogu nie da się wyeliminować całkowicie. Można go jednak zmniejszyć.

Kawka dla Lubonia

Podjęłam działania wspierające ograniczenie tzw. niskiej emisji. Do tej pory Luboń nie przystąpił do programu KAWKA, którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dotacji na część kosztów wymiany kotła, maksymalnie do ich 50% oraz pożyczki na dalsze 40% tych kosztów. Stało się tak jednak nie dlatego, że miasto nie było tym zainteresowane i nie zabezpieczyło środków w budżecie, jak sugeruje autor artykułu w październikowym wydaniu WL. Aktualnie Luboń nie może przystąpić do programu KAWKA.

Powodem tego jest nie spełnianie warunku formalnego tj. brak ujęcia naszego miasta w Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej. Luboń nie został zaliczony do gmin, w których odnotowane są przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów PM10 oraz PM2,5. Wystąpiłam do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie stosownej uchwały przez Sejmik Województwa.

Aby rozpoznać rzeczywiste potrzeby mieszkańców czy przedsiębiorców w zakresie wymiany systemów ogrzewania, w najbliższym czasie opublikujemy ankietę, o której wypełnianie proszę już dziś. W przypadku zebrania koniecznych danych do końca bieżącego roku, będzie możliwe złożenie przez Luboń wniosków do KAWKI w edycji ogłaszanej w pierwszym kwartale 2016r.

Zwracam uwagę na to, że kosztem kwalifikowanym w programie może być: demontaż pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub koszty trwałego ich unieczynnienia, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania, nie opartego o spalanie paliwa stałego, budowa lub modernizacja instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związana z nowym źródłem ogrzewania, konieczne prace budowlane (w tym wykończeniowe) związane z realizacją zadania, modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilania gazowego lub energetycznego, o ile są one niezbędne.

Ambicje mogłyby stać się rzeczywistością – rozbudowa owalu przy hali LOSIR

Uznałam, że nie mogę nie zabrać głosu w dyskusji jaka toczy się wokół tematu dokończenia budowy hali LOSIR, odnosząc się jednocześnie do artykułu w październikowym wydaniu WL oraz wniosków i interpelacji radnego Jakuba Bielawskiego, składanych w tej sprawie.
Historia budowy hali jest długa. Pozwolenie na budowę wydane w 1996r. w oparciu o projekt autorstwa architektów Biura Projektowego Armageddon, było dwukrotnie zmieniane – w 2003 i 2005r. Halę oddano do użytkowania w 2009r. częściowo – tj. z wyłączeniem łącznika i owalu, w których planowano część gastronomiczną.

W 2010r. halę przejął w trwały zarząd LOSIR – działający wówczas jako zakład budżetowy miasta, a obecnie spółka z o.o. Dyrektor LOSIR, chcąc zwiększyć możliwości wykorzystania hali i przychodów z jej funkcjonowania, uznając, że budynek hali w dotychczasowym kształcie jest niewystarczający aby pomieścić wszystkie niezbędne, jego zdaniem, funkcje, zlecił projekt nadbudowy łącznika i adaptacji owalu. Opracowany w 2011 r. projekt zakładał sale do ćwiczeń fitness na parterze i część gastronomiczną na dobudowanym piętrze. Sala na piętrze miała mieć odrębne, zewnętrzne schody, aby poza obsługą hali, mogła funkcjonować również niezależnie od niej i być np. wynajmowana na konferencje, uroczystości rodzinne itp. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę niemal 1,4 mln zł. i to, w mojej ocenie, jest powód nie zrealizowania do dziś tej inwestycji.

W dyskusji sugeruje się nadmierny pośpiech w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Tymczasem było to konieczne z uwagi na mający wejść w życie (obowiązujący do dziś) plan zagospodarowania przestrzennego, zakładający dla tego obszaru 20% zabudowy i nie więcej niż jedną kondygnację naziemną i nie wyższą niż 6 metrów. Dziś, na tym obszarze, jakakolwiek rozbudowa hali czy budowa kolejnego obiektu wymagającego nowego pozwolenia na budowę, nie byłaby możliwa bez wcześniejszej zmiany planu. Nadal jednak jest możliwa rozbudowa hali w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę z 2011r., która nie wygasła. Pozostaje kwestia możliwości sfinansowania takiej inwestycji. Z uwagi na wysokie koszty realizacji inwestycji, władze miasta nie podjęły w 2011r. decyzji o rozbudowie.

Nie mając możliwości realizacji inwestycji, dyrektor LOSIR Pan Zbigniew Trawka chciał przynajmniej zagospodarować stojący od trzech lat pusty owal hali. W 2012r. zaprezentował koncepcję adaptacji owalu przez LOSIR na salę fitness, zakładając koszt po stronie miasta w kwocie 700.000 zł lub wynajęcia owalu Panu Patrykowi Brzezińskiemu, który zaoferował zainwestowanie w adaptację hali kwotę 400.000 zł i chęć wynajmu hali przez 3 lata po stawkach uwzględniających poniesione nakłady. Poza propozycją Pana Patryka Brzezińskiego, w odpowiedzi na ogłoszenie o przeznaczeniu nieruchomości w najem, nie wpłynęły inne oferty. Decyzję o wynajęciu owalu podjęto w styczniu 2013r., po pozytywnej opinii Rady Miasta.

W interpelacji oraz wnioskach radny Jakub Bielawski sugeruje, że radni przy podejmowaniu decyzji w 2013r. zostali wprowadzeni w błąd – przedstawiono im materiał z projektu z 2011r., a tymczasem zrealizowano zupełnie inny. W mojej ocenie, ówczesnej radnej, obecnej na tych posiedzeniach, brak podstaw do takich twierdzeń. Z dokumentów, jak i słów, które padały na sesji czy komisji Rady Miasta nie wynikało, na podstawie jakiego projektu ( z 2011r. czy 2005r.) zamierza się realizować adaptację owalu. Nie było np. mowy o nadbudowie piętra nad łącznikiem, co sugerowałoby, że mowa jest o projekcie z 2011r. LOSIR przedstawił swoją koncepcję adaptacji łącznika i owalu, która nie została zaakceptowana przez radnych, a Pan Patryk Brzeziński nie przedstawiał wówczas konkretnych rysunków. Po analizie dokumentów stwierdzam, że wątpliwości radnego mogły się zrodzić na skutek błędnego, jak się okazało, powołania się przez Pana Patryka Brzezińskiego na decyzję pozwolenia na budowę z 2011r. w dokumencie zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych i we wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Jak wynika z decyzji pozwolenia na użytkowanie z 28.08.2013r., w ocenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, adaptacja owalu i łącznika została wykonana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z 2003r., zmienionej w 2005r., nie zaś na podstawie pozwolenia z 2011r. To PINB jako organ nadzoru rozstrzyga o zgodności wykonanych prac z danym projektem.

Pozostaje niekwestionowanym faktem, że otwarcie w kwietniu 2013r. siłowni fitness nastąpiło bez uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie. Z tego powodu, decyzją PINB została nałożona na Biuro Majątku Komunalnego, inwestora budowy hali, kara pieniężna w kwocie 45.000,00 zł. Zgodnie z treścią umowy najmu Pan Patryk Brzeziński zobowiązał się do adaptacji na swój koszt pomieszczeń ośrodka fitness zgodnie z przepisami prawa budowlanego, uzyskując pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności mających na celu przystawanie pomieszczeń do tych celów. Dyrektor LOSIR Pan Zbigniew Trawka nie wyegzekwował od najemcy wykonania niezbędnych czynności, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zważywszy na to niedopatrzenie, z uwagi na szkodę, jaką poniosło miasto na skutek nałożonej kary, została zawarta ugoda pomiędzy miastem a Panem Zbigniewem Trawką, na mocy której Pan Zbigniew Trawka zobowiązał się do zapłaty na rzecz miasta kwoty 5.981,00 zł stanowiącej równowartość wynagrodzenia wypłaconego Panu Zbigniewowi Trawce w kwietniu 2013r., tj w miesiącu przystąpienia do użytkowania części owalnej budynku hali. Kwotę odszkodowania ustalono według zasad kodeksu pracy dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników za szkody poniesione przez pracodawcę.

Trudno dyskutować o tym, co byłoby gdyby jednak Miasto, z wyłączeniem osób trzecich inwestowało w urządzenie siłowni. Radni z poprzedniej kadencji podjęli taką a nie inną decyzję. Istotne jest, że siłownia i klub fitness działa stanowiąc kompleksową ofertę z resztą usług LOSIR-u, z których część straciłaby rację bytu funkcjonując samodzielnie (np. spinning). Niewykluczone, że projekt zostanie kiedyś zrealizowany w całości, gdy spółka zacznie przynosić dochody. Postawiłam przed zarządem spółki zadanie zwiększenia efektywności jej działania. Apeluję - dajmy szansę na spokojną pracę, nie rzucajmy kłód pod nogi.

To tyle lub aż tyle moich uwag, bo patrząc na objętość artykułu zajął on kilka stron. Obiecuję Państwu regularny kontakt również za pośrednictwem publikowanych artykułów, może wtedy będą krótsze. Niedługo minie rok od czasu, gdy podjęłam pracę na tym odpowiedzialnym stanowisku. Myślę, że zarówno ja jak i czytelnicy Wieści Lubońskich oczekujemy tego samego – rozwoju naszego Miasta. Dlatego proszę trzymajcie za mnie kciuki.

Wasz Burmistrz, Małgorzata Machalska


Tekst został opublikowany w listopadowym wydaniu "Wieści Lubońskich.


środa, 11 listopada 2015

W 97. rocznicę odzyskania niepodległości


Szanowni Państwo!

Obchodziliśmy w listopadzie 97 rocznicę niezwykłego i bardzo symbolicznego wydarzenia. 11 listopada 1918 roku został uznany w przedwojennej Polsce za dzień odzyskania niepodległości. Tego dnia podpisany zostaje we Francji traktat o zakończeniu I wojny światowej. W tym samym dniu Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu, który przyjeżdża do Warszawy zwolniony z magdeburskiego więzienia. Jego osoba jednoczy walczące i konkurujące ze sobą stronnictwa, i organizacje przejmujące od zaborców władzę na ziemiach polskich. Polacy dobrze wykorzystują powojenny chaos. Rewolucja w Rosji i w Niemczech oraz cztery lata wyniszczającej wojny osłabiły zaborców. Jednak wszyscy zdają sobie sprawę, że bez jedności społecznej i silnej władzy centralnej nie da się utrzymać wytęsknionej niepodległości. Nie do przecenienia jest również poparcie polityczne Francji i Stanów Zjednoczonych.
Polacy stają przed trudnym zadaniem. Po 123 latach niewoli muszą stworzyć własne struktury państwowe, ujednolicić walutę i system prawny; powołać wspólną, silną i sprawną armię. Ale przede wszystkim odrodzić poczucie jedności narodowej społeczeństwa podzielonego na 3 obszary zaborcze. Entuzjazm był ogromny. Często przytacza się słowa w jakich wspominał ten czas Jędrzej Moraczewski - pierwszy premier II RP : "Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma 'ich'. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili".

I udało się. Przez następne 20 lat pomimo sporów politycznych i różnych wizji Państwa Polakom towarzyszyło poczucie jedności narodowej i współodpowiedzialności za odzyskaną ojczyznę. Wspólnie budowano przemysł, szkolnictwo, armię. A wszystko to w atmosferze patriotyzmu i dumy narodowej, których pięknym świadectwem stała się postawa Polaków w czasie II wojny światowej.

Duch tamtych czasów jest nam dziś bardzo potrzebny. Duch wspólnego działania na rzecz budowanie zasobnego i bezpiecznego Państwa. Ponad podziałami i czasem wbrew osobistym ambicjom. Obyśmy byli godnymi następcami tamtego pokolenia, czego Państwu i sobie życzę.Małgorzata Machalska
Burmistrz Lubonia


czwartek, 8 października 2015

VII Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu

W ubiegłą sobotę po raz siódmy wysłuchaliśmy koncertu finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki. Zachęcamy do przeczytania pełnej relacji, która znajduje się na stronie Miasta: TUTAJ

Dzielimy się z Wami kilkoma zdjęciami, które pozwolą Wam wczuć się w atmosferę. :)

fot. Mariusz Marszałkiewicz

fot. Mariusz Marszałkiewicz

fot. Przemysław Pochylski

fot. Przemysław Pochylski

fot. Mariusz Marszałkiewicz

fot. Mariusz Marszałkiewicz
poniedziałek, 5 października 2015

Burmistrz Małgorzata Machalska wraca do szkoły!

Wrzesień – czas wielkiego powrotu do szkoły, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. W tym roku również Burmistrz Małgorzata Machalska ma za sobą intensywne spotkania z młodzieżą. Najpierw gościła w swoim gabinecie uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 2, które pytały o ulubione postaci z bajek, tytuły książek, a także chętnie mówiły o swoich czytelniczych upodobaniach. Podczas drugiego spotkania Burmistrz rozmawiała z młodzieżą z Gimnazjum nr 2 na temat pracy w Urzędzie Miasta, a także współpracy Miasta z młodymi Lubonianami. Burmistrz zachęcała do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach miejskich i stałego kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta. Serię spotkań zakończył rajd pieszy z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3.
piątek, 2 października 2015

Tulipany posadzone :)

W ciągu zaledwie godziny posadziliśmy 1000 cebul tulipanów, zjedliśmy 80 kawałków placka, połamaliśmy 3 narzędzia ogrodnicze. Dziś zamknęliśmy tegoroczny sezon prac na Sąsiedzkich Tulipanach.czwartek, 1 października 2015

Podziękowanie

Szanowni Państwo,
 
serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Dariuszowi Szmytowi, Pani Burmistrz Małgorzacie Machalskiej i wszystkim moim Współpracownikom za zaufanie i możliwość pracy z Wami dla Lubonia.
Wiele wspólnie zbudowaliśmy, jeszcze więcej pracy przed nami.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom za słowa uznania ale i krytyczne  uwagi, które mobilizowały do jeszcze większego zaangażowania. Mojemu następcy p. Michałowi Popławskiemu, życzę sukcesów i satysfakcji z pracy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń.

 
Z wyrazami szacunku,
Mikołaj Tomaszykśroda, 9 września 2015

Szlachetna Paczka - organizujemy rejon w LuboniuCzym jest Szlachetna Paczka?
SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy.

czwartek, 3 września 2015

Bezpieczne przedszkolaki - akcja rozdawania kamizelek odblaskowych

Na początku roku szkolnego, Burmistrz Małgorzata Machalska wraz z Zastępcami rozdała przedszkolakom kamizelki odblaskowe. Ważne jest, aby dzieci były bezpieczne podczas poznawania otaczającego je świata. A wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną ostrożność za każdym razem, gdy zobaczą grupę maszerujących przedszkolaków. Kamizelki są współfinansowane ze środków PZU, w ramach funduszu prewencyjnego.
poniedziałek, 31 sierpnia 2015

Otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1

31 sierpnia przecinałam wstęgę nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Burmistrzem Dariuszem Szmytem i Dyrektorem Zbigniewem Jankowskim. A dziś, pierwsze lekcje już się rozpoczęły! Życzę powodzenia wszystkim uczniom, odkrywania tajemnic nauki, zawierania nowych znajomości i codziennego poznawania świata.
Piknik w Wiśniowym Sadzie

Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie na nasz piknik! :) Fotorelacja mówi wszystko.

sobota, 29 sierpnia 2015

ROD Bratek

Dziękując za gościnę w ROD Bratek - najlepsze życzenia dla wszystkich miłośników ogrodów w Dniu Działkowca. :)


poniedziałek, 3 sierpnia 2015

293. rocznica przybycia osadników z Bambergu do Poznania


W minioną sobotę obchodziliśmy 293. rocznicę przybycia osadników z Bambergu do Poznania. Wszystkim Bambrom - tym "prawdziwym" i miłośnikom życzymy wielu pięknych, kolorowych dni i dalszego tak wspaniałego kultywowania tradycji. 
Emotikon smil
(W marcu mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Bambrów, który opowiedział uczniom z wymiany o strojach i tradycji.)


czwartek, 9 lipca 2015

Kierunek - WAKACJE :)

Gdzie spędzić wakacje? Pomysłów jest mnóstwo... Czasem warto wybrać się w miejsca sprawdzone już przez innych. :) Prezentujemy krótki przewodnik po miejscach sprawdzonych przez nas!

Perełki architektury cerkiewnej Skwirtne Kwiatoń - Beskid Niski


 Regietów, Beskid Niski


Solina - największy w Polsce eko (bo wykonany bez farb, wymyty wodą pod ciśnieniem) mural. 
Kto chce zobaczyć musi się spieszyć zanim zniknie.
poniedziałek, 6 lipca 2015

Szlachetna Paczka w Luboniu! Przyłącz się!

Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Luboń od kilku lat prowadzi akcję "List do Św. Mikołaja", pomagając wielu lubońskim dzieciom. W tym roku wraz z koleżankami i kolegami z FOL, chcemy zaangażować się w ogólnopolski projekt "Szlachetna Paczka". Bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w projekcie, który ma już wieloletnią tradycję w całej Polsce. Od 14 lat wolontariusze, darczyńcy i dobroczyńcy łączą się i zmieniają świat na lepsze.
W 2015 roku Szlachetna Paczka zawita też do Lubonia. Jako lider regionu Luboń, zapraszam do współpracy nie tylko członków Stowarzyszenia FOL, ale wszystkie osoby chętne do współpracy przy tym szlachetnym projekcie.

Małgorzata Matysiak
Forum Obywatelskie Luboń


Utworzenie osiedli w Luboniu. Kraj rad – polemikaChciałabym przedstawić Państwu wstępne wyniki konsultacji społecznych w sprawie powołania w Luboniu osiedli jako samorządu pomocniczego. Jednocześnie chcę podjąć polemikę z twierdzeniami zawartymi w materiale „Kraj Rad” autorstwa Piotra Pawła Ruszkowskiego, publikowanym w Wieściach Lubońskich w numerze czerwcowym.
Misją prasy powinno być przede wszystkim przekazywanie informacji takich, jakimi one są. Zabrakło tego we wspomnianym artykule Piotra Pawła Ruszkowskiego. Co przykre, autor tworząc materiał nie skontaktował się z Burmistrzem czy osobami, które koordynowały konsultacje społeczne w kwestii wprowadzenia rad osiedli.

Burmistrz musi być mądry mądrością mieszkańców

Jeszcze przed swoim startem w wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza, w artykule opublikowanym w prasie lokalnej zapowiadałam, jak wyobrażam sobie piastowanie tej funkcji. Przypomnę swoje słowa: „Po ogłoszeniu przeze mnie decyzji o kandydowaniu na burmistrza Lubonia, kilkakrotnie byłam pytana o najbliższy mi model pracy włodarza miasta. Bez wahania mogę powiedzieć, że jest to otwartość. Rozumiana wielorako – w szczególności jako wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców. Analiza tych opinii powinna być istotnym elementem wpływającym na decyzje podejmowane w interesie ogółu. Ponadto, otwartość na udział mieszkańców, organizacji pozarządowych w sprawowaniu władzy – tj wykorzystywanie narzędzi umożliwiających współdziałanie tych podmiotów w samorządzie lokalnym. To konsultacje z mieszkańcami, dyskusje z członkami stowarzyszeń i innymi grupami społecznymi powinny decydować o priorytetach w wydawaniu miejskich pieniędzy”.
Od początku sprawowania przeze mnie urzędu Burmistrza, wdrażam taki model funkcjonowania, dlatego kilkukrotnie ja i moi zastępcy spotykaliśmy się z mieszkańcami. Nie sztuką bowiem jest rządzić zza biurka, sztuką jest przekuć oczekiwania mieszkańców na realne działania. Czy to burmistrz, czy radni nie mogą narzucać swoich wyobrażeń mieszkańcom Lubonia, powinni przedyskutować je z mieszkańcami.
Stąd moje zaangażowanie w powołanie Rady Seniorów – obśmiewanej również w tekście Pana redaktora jako kolejnej niepotrzebnej rady. Przypomnieć należy, że możliwość powoływania w Luboniu Rady Seniorów, została zapewniona jeszcze w poprzedniej kadencji uchwałą Rady Miasta i przyznaję, że jestem jej gorącym zwolennikiem. Liczę bowiem na to, że dzięki społecznemu zaangażowaniu (członkowie tego grona nie otrzymują wynagrodzeń) radni i burmistrz będą trafnie ukierunkowywać swoje działania na seniorów. A miasto stanie się im bardziej przyjazne.
Słuchając głosów mieszkańców, nawet w przypadku, gdyby nie było takiego wymogu formalnego, uważam że chęć przedyskutowania w trakcie konsultacji kwestii powołania w Luboniu rad osiedli jest uzasadniona.

Rady Osiedli – jak się to wszystko zaczęło

Przeczytałam w artykule pana redaktora, że Miasto narzuca odgórnie podział Lubonia i powołanie rad osiedli. Redaktor jednocześnie sugeruje, że powinni się znaleźć wnioskodawcy którzy zainicjują taką procedurę. Otóż tacy wnioskodawcy byli i są. To obecni radni pan Piotr Izydorski i Tomasz Kołodziej, którzy w imieniu 225 mieszkańców Nowego Centrum Lubonia złożyli już 30 czerwca 2014 roku pismo w sprawie utworzenia w Luboniu jednostki pomocniczej – Osiedla Nowe Centrum Lubonia. Po otwartym spotkaniu w Urzędzie Miasta, (na które mógł przyjść każdy) ówczesny Burmistrz, pan Dariusz Szmyt powołał 31 października 2014 zespół pod przewodnictwem dr Pawła Antkowiaka, którego zadaniem miało być wypracowanie zasad powołania w Luboniu rad i przedstawienie ich konsultacjom społecznym. W wyniku pracy zespołu stwierdzono, że zasadne będzie przedstawienie mieszkańcom propozycji utworzenia rad osiedli na terenie całego miasta, a nie jedynie w tzw. nowym centrum Lubonia. Utworzenie rady osiedla, uzyskującej środki na działalność z budżetu miasta jedynie dla jednej dzielnicy miasta, mogłoby, zdaniem członków zespołu opiniującego, niepotrzebnie podzielić mieszkańców Lubonia.

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje to nie akcja informacyjna (jak napisano w WL) tylko proces zbadania opinii mieszkańców na dany temat z inicjatywy administracji. Dlatego Miasto zorganizowało 5 spotkań z mieszkańcami w proponowanych przez zespół rejonach, które w przyszłości miałyby stać się osiedlami. Konsultacje prowadzone były również w formie ankiety, którą można było wypełniać elektronicznie lub złożyć w wybranych punktach miasta. Podczas dyskusji głosy podzieliły się na zwolenników i przeciwników pomysłu. Część mieszkańców mówiła, że w Luboniu potrzebna jest dodatkowa integracja, natomiast większość zwróciła uwagę na aspekty finansowe takiego przedsięwzięcia, np. należałoby zapewnić radom osiedli obsługę w postaci dodatkowego pracownika Urzędu Miasta. Wielokrotnie zostały przywołane rady funkcjonujące w Poznaniu – mieszkańcy podkreślali, że Miasto nie jest w stanie przekazać tak znaczących kwot na realizację planów poszczególnych osiedli. Co więcej, w Poznaniu jedna rada osiedla składa się z około 30 tysięcy mieszkańców, co jest porównywalne do liczby mieszkańców Lubonia. Kolejnym argumentem, który świadczył przeciwko utworzeniu rad osiedli była niska frekwencja w wyborach do rad osiedli w Poznaniu, co oznacza, że mieszkańcy nie są zainteresowani tworzeniem dodatkowych jednostek pomocniczych. W głosach negujących zasadność powołania rad osiedli w Luboniu podkreślano dublowanie funkcji radnych Rady Miasta Luboń i radnych osiedlowych oraz fakt, że jednomandatowe okręgi wyborcze pozwalają dziś na ściślejszy kontakt radnych z mieszkańcami danego okręgu i nie ma potrzeby wybierania kolejnych radnych.
Cieszy to, że mieszkańcy chcieli pojawić się i dyskutować o swoich potrzebach. Każda rozmowa rodzi bowiem nowe pomysły i działania. I tak np. podczas spotkania w Nowym Centrum Lubonia reprezentowane były poszczególne wspólnoty. Pojawił się pomysł integracji działań zarządów wspólnot mieszkaniowych, które zajmowały się dotąd głównie swoimi problemami. Działający w nich mieszkańcy chcą wspólnymi siłami zacząć dbać o całą przestrzeń publiczną na tym terenie. Co istotne, wnioskodawcy, którzy zainicjowali temat powołania rad osiedli, w trakcie konsultacji uznali, że zintegrowanie działań wspólnot mieszkaniowych i stworzenie platformy współpracy zarządów wspólnot pozwoli osiągnąć cele jakie przyświecały wnioskowi o utworzeniu w nowym centrum Lubonia rady osiedla. Tym samym, powołanie rady osiedla uznali za bezprzedmiotowe.
Zaproponowałam zorganizowanie spotkania zarządów wspólnot mieszkaniowych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 29 czerwca 2015r. Kolejne będzie połączone ze spotkaniem Burmistrza z mieszkańcami tej części miasta, które zostanie zorganizowane w pierwszej połowie września br.

Ostateczne decyzje

Nie sztuką jest rządzić, sztuką jest być mądrym mądrością mieszkańców. Wyniki konsultacji, z uwzględnieniem odpowiedzi przekazanych za pośrednictwem ankiet jak i opinii przekazywanych w trakcie bezpośrednich spotkań przekażę radnym oraz członkom zespołu powołanego dla potrzeb opracowania zasad powołania rad osiedli. Zorganizuję spotkanie podsumowujące konsultacje z udziałem członków zespołu, radnych oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem. Na tym spotkaniu zostanie wypracowane ostateczne stanowisko rekomendowane radnym Rady Miasta Luboń, do których kompetencji należy tworzenie osiedli jako jednostek pomocniczych miasta.
Mogą cieszyć efekty dotychczasowej wspólnej pracy mieszkańców i urzędników. Dzięki konsultacjom poznaliśmy oczekiwania mieszkańców. Realne jest zintegrowanie mieszkańców nowego centrum Lubonia poprzez współpracę zarządów wspólnot mieszkaniowych.
Z rozmów z mieszkańcami widać, że są osoby mające konkretne pomysły na miasto, dlatego moim zdaniem zasadne jest podjęcie tematu wprowadzenia w Luboniu budżetu obywatelskiego.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń