Burmistrz

Burmistrz Małgorzata Machalska
BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ
Od 2014 roku pełnię funkcję Burmistrza Miasta Luboń. Pomocne w wykonywaniu moich obowiązków jest wykształcenie prawnicze i doświadczenie w pracy radcy prawnego. Duże znaczenie ma czteroletnia działalność jako radna Rady Miasta Luboń. Odpowiadając za całokształt pracy Urzędu Miasta i funkcjonowanie wszystkich jednostek miejskich, dzielę obowiązki z dwoma Zastępcami Burmistrza.
Więcej na temat mojej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Luboń znają Państwo w artykule TUTAJ.

RADCA PRAWNY
Obejmując stanowisko Burmistrza Miasta byłam zobowiązana zakończyć działalność  gospodarczą zamykając kancelarię radcy prawnego, którą prowadziłam od 2005r. Wykonywałam zawód radcy prawnego po ukończeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jako prawnik obsługiwałam głównie podmioty gospodarcze.  Wcześniej pracowałam w Departamencie Zarządzania Ryzykiem i Departamencie Prawnym BZ WBK S.A. w Poznaniu. Zajmowałam się obsługą rynku kapitałowego w jednej z renomowanych, poznańskich kancelarii prawnych.
Dzięki wykształceniu i doświadczeniu prawniczemu, praca wymagająca dobrej znajomości przepisów prawnych, ich rozumienia i stosowania, nie jest dla mnie trudnością.

RADA MIASTA LUBOŃ
Byłam radną Rady Miasta Luboń kadencji 2010-2014, pracując w Komisji Komunalnej i kierowanej przeze mnie Komisji Organizacyjno – Prawnej.
Współinicjowałam stworzenie Rady Seniorów w Luboniu i aktywnie uczestniczyłam w jej powoływaniu. Z mojej inicjatywy opracowano mapę miejsc niebezpiecznych w Luboniu, które są regularnie patrolowane przez służby miejskie oraz rozpoczęto współpracę z radami Osiedla Świerczewo w sprawie budowy ścieżki rowerowej wokół stawu Edy (Szachty).
Jako radna aktywnie włączyłam się w pracę nad projektem Programu Stypendialnego wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń. Pracowałam w zespole wdrażającym Program Karta Dużej Rodziny w Luboniu. Kierowałam pracami nad zmianą Statutu Miasta.

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „REGETÓW” W POZNANIU
Jako wolontariusz – opiekun osób niepełnosprawnych działam  od 1986r, w tym od 2002r. jako Członek Zarządu Stowarzyszenia „Regetów”. Stowarzyszenie zajmuje się osobami chorymi na dystrofię mięśni i porażenie mózgowe. Organizujemy wyjazdy wakacyjne dla niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dbamy o integrację tych osób.
Wieloletnia praca społeczna nauczyła mnie szacunku dla ludzi i dała mi umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z mieszkańcami.

RADA RODZICÓW

Jestem matką trojga, dziś już dorosłych, dzieci i naturalnym było dla mnie włączanie się w prace rady rodziców w przedszkolu i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu.  Efektem działań Rady, którą przez pewien czas również kierowałam był zakup tablic interaktywnych, zestawów multimedialnych i szafek ubraniowych. Angażowałam się w promowanie szkoły w powiecie poznańskim poprzez współorganizowanie obchodów 200–lecia urodzin patrona szkoły, Augusta hr. Cieszkowskiego.


Dyżury dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Luboń
w poniedziałki od 9.30 do 16.00
tel. 61 813 01 41, 61 813 00 11
fax 61 813 00 97
e-mail: office@lubon.pl    

Wiceburmistrz Michał Popławski
Michał Popławski urodził się 25 grudnia 1979r w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Po studiach praca zawodowa Michała Popławskiego była związana z procesami inwestycyjnymi, które miał okazje poznać zarówno jako osoba prowadzącą postępowanie administracyjne w urzędzie miasta jak i pełnomocnik inwestora ubiegający się o wydanie konkretnej decyzji czy uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2003r. rozpoczął pracę w administracji samorządowej, w której piastował stanowisko inspektora w wydziale planowania przestrzennego - Urzędu Miasta Mosina, w którym był odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czy decyzji podziału nieruchomości. Od 2005r. pracując w firmie Atem Polska Sp. z o.o. jako starszy koordynator inwestycji, nadzorował wykonywanie projektów telekomunikacyjnych, w tym jako pełnomocnik inwestora uzyskiwał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego czy też decyzje o pozwoleniu na budowę. W 2007r. rozpoczął pracę w firmie Schiever Polska Sp. z o.o. na stanowisku Managera ds. Ekspansji bezpośrednio podległego Prezesowi Zarządu, w której pracował do 30 września 2015r.     
Z upoważnienia Burmistrza prowadzi sprawy Miasta w następującym zakresie:
1.komunalizacji, gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
2.dzierżawy, nabywania gruntów i nieruchomości na potrzeby Miasta wraz z prowadzeniem negocjacji,
3.zbywania gruntów i nieruchomości komunalnych wraz z organizacją i prowadzeniem przetargów,
4.ustalania wartości gruntów oraz cen i opłat za korzystanie z nich,
5.podziałów gruntów,
6.rozwoju i utrzymania miejskiej infrastruktury – dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
7.zarządu drogami gminnymi,
8.współdziałania z zewnętrznymi operatorami wyposażenia Miasta w infrastrukturę techniczną,
9.oczyszczania Miasta i gospodarki odpadami,
10.ochrony środowiska,
11.funkcjonowania komunikacji miejskiej,
12. przygotowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju Miasta oraz ich aktualizacji,
13.komunalnego budownictwa mieszkaniowego, utrzymania i remontów budynków komunalnych, najmu mieszkań komunalnych,
14.zagospodarowania terenu i ustalenia warunków zabudowy.

Dyżury dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Luboń
w poniedziałki od 9.30 do 16.00
tel. 61 813 01 41, 61 813 00 11
fax 61 813 00 97
e-mail: michal.poplawski@umlubon.plWiceburmistrz Dorota Franek
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń,
Odpowiadająca m.in. za  oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport
Dorota Franek jest od urodzenia mieszkanką Lubonia - Lasku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 i  w tej szkole pracowała jako nauczyciel ponad 30 lat. W roku 2010 uzyskała mandat radnej Miasta Luboń przez 9 lat, z dużym  zaangażowaniem, działała na rzecz mieszkańców. Skutecznie występowała z wnioskami: m.in. o budowę ul. Kurowskiego, Rydla, Dworcowej, budowę Przedszkola nr 1 i rozbudowę SP 4. Zabiegała o renowację fontanny w Parku Siewcy i wiele pomniejszych działań, odpowiadając na sugestie mieszkańców. Z jej inicjatywy wybudowano małe boisko sportowe przy SP4.
W latach 2014-2019 była przewodniczącą Komisji  Sfery Społecznej. Zasiadała w kapitule konkursu „Siewca Roku”, komisji stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży oraz wielu komisjach konkursowych organizowanych przez Miasto. Ponadto pracowała w Komisji Organizacyjno- Prawnej i Komisji  Ochrony Środowiska, a w ostaniej kadencji również w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji  Komunalnej  Rady Miasta Luboń.
Byłą również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o potrzebujących, na długo przed powołaniem do GKRPA. Uczestniczyła w organizowanych przez komisję wyjazdach terapeutycznych organizowanych dla  podopiecznych i ich rodzin.  W swych działaniach nie ogranicza się tylko do litery prawa, traktując wszystkich z empatią i szacunkiem, nawiązując serdeczne relacje, motywując do podejmowania trudnych decyzji i wspierając w ich realizacji.  
Jako były członek Komisji Mieszkaniowej zna występujące w Luboniu problemy społeczne.
Dorota Franek od kilku lat, co roku angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej w Luboniu, Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której  była również szefem sztabu. Nie do przecenienia jest również jej wieloletnia wolontariacka praca na rzecz lokalnej społeczności.


Dyżury dla mieszkańców w Urzędzie Miasta Luboń
w poniedziałki od 9.30 do 16.00
tel. 61 813 01 41, 61 813 00 11
fax 61 813 00 97
e-mail: dorota.franek@umlubon.pl