środa, 22 sierpnia 2018

Jeszcze więcej dla Lubonia!


fot. Forum Obywatelskie Luboń
W grudniu tego roku miną cztery lata od chwili, gdy wybrali mnie Państwo na Burmistrza Miasta i rozpoczęła się moja zaszczytna i trudna służba na rzecz naszego Lubonia.

Luboń to moje miejsce na ziemi. To tutaj mieszkam od urodzenia, tutaj chodziłam do szkoły, tu się wychowałam. Jestem emocjonalnie związana z naszym Miastem, traktuję je jak nasz wspólny dom. Problemy i bolączki mieszkańców znam od lat, poznałam je pracując społecznie na rzecz lubońskich organizacji pozarządowych i grup społecznych. Odważnie patrzę w przyszłość, dlatego potrafię wyobrazić sobie nasze miasto za 50 lat. Nowe drogi, szkoły, miejsca rekreacji i wypoczynku. Harmonijny i zrównoważony rozwój. Jestem profesjonalistką. Studia prawnicze i lata pracy w zawodzie radcy prawnego, nauczyły mnie szacunku do litery prawa, dbałości o szczegóły. Dlatego działam według określonego planu. Planu, który musi uwzględniać procedury, przepisy prawa, prawidłowe i dokładne opracowanie projektów. Tak, aby inwestycje i działania, które realizujemy wystarczyły na lata, a nie na jedną czy dwie kadencje samorządu terytorialnego. Najbliższe miesiące to czas składania obietnic przez kandydatów na radnych i burmistrzów. Dobrze, gdy obietnice są realne, możliwe do spełnienia, a ich złożenie wynika z faktycznych potrzeb mieszkańców. Dobrze, gdy Ci, którzy je składają mieszkają w naszym mieście i faktycznie znają jego problemy i bolączki.  Już teraz niektórzy kandydaci obiecują „gruszki na wierzbie”. Czy realne do wykonania? Pozostawiam to Wam drodzy Mieszkańcy, którzy znacie nasze Miasto - do oceny.

Miasto jak rodzina
Patrząc na potrzeby Miasta i Mieszkańców, możemy je obrazowo porównać do potrzeb rodziny. Zarówno Miasto, jak i rodzina ma swój budżet. Miasto czerpie środki z dochodów własnych, subwencji i dotacji. Rodzina czerpie dochody z pracy, emerytur czy rent jej członków. Każdy z nas zarządzając budżetem domowym wie, że przede wszystkim musi znaleźć środki na bieżące wydatki. Do takich możemy zaliczyć zakupy żywności i ubrań, koszty edukacji naszych dzieci, opłaty za mieszkanie, podatki, paliwo itp.
Budżet Miasta również dzielimy na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące to utrzymanie m. in. szkół, administracji, ośrodka pomocy społecznej, instytucji kultury czy sportu. To wydatki na wywóz śmieci, na udzielanie pomocy mieszkańcom, którzy są w trudnej sytuacji finansowej czy życiowej. Wydatki te wynikają z przepisów prawa. Są niezbędne i uzasadnione. Zresztą, czy chcieliby Państwo oszczędzać na edukacji naszych dzieci? Albo przestać dbać o boiska i obiekty, które już istnieją?

W budżecie domowym dopiero nadwyżkę możemy wydać na remont lub przebudowę mieszkania czy realizację naszych marzeń i planów. Porównywalnie, Miasto dopiero po zrealizowaniu wydatków bieżących może wydać resztę na potrzeby inwestycyjne, takie jak budowa czy remonty dróg i chodników, budowa nowych przedszkoli i szkół, budowa boisk czy urządzanie nowych terenów zielonych.

Miasto może również, jak i my prywatnie, zaciągać kredyty czy zobowiązania. Różnica jest taka, że przepisy prawa jasno określają maksymalną wysokość zadłużenia dla Miasta. Oczywiście, zarówno Miasto, jak i członkowie rodziny mogą próbować zwiększać dochody tak, aby realizować potrzeby społeczności.

Więcej pieniędzy dla Lubonia

To, dlatego jednym z pierwszych działań, które podjęłam niespełna cztery lata temu był przegląd możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji potrzebnych w Luboniu. Miasto Luboń ma dosyć ograniczone możliwości pozyskiwania dotacji w porównaniu do innych gmin: nasze drogi gminne nie łączą się z drogami krajowymi, nie mamy drogi powiatowej, nie leżymy na obrzeżach województwa, nie mamy terenów wiejskich w gminie, co jest premiowane w konkursach. Jednak, mimo tych ograniczeń, przez ostatnie 3,5 roku zdobyliśmy ponad 20 milionów złotych na inwestycje w Mieście.  W niespełna cztery lata pozyskaliśmy 16 różnych dotacji, czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych czterech. Nigdy wcześniej nie udało się zdobyć dla Lubonia tak dużych środków w tak krótkim czasie.

Niecałe cztery lata
Kadencja Burmistrza i radnych trwa niecałe cztery lata. Patrząc z perspektywy procedur związanych z inwestycjami, zapewnieniem finansowania, w tym środków zewnętrznych, to bardzo krótki okres. Upraszczając, proces realizacji inwestycji wygląda następująco: pomysł, decyzja po zweryfikowaniu możliwości, uzyskanie akceptacji Rady Miasta (czasem po długiej dyskusji na kilku posiedzeniach komisji), proces projektowania i uzyskanie pozwolenia na budowę, przetarg na realizację inwestycji i wreszcie budowa, którą musi zakończyć uzyskanie różnych pozwoleń administracyjnych. Przy realizacji większych inwestycji cały cykl trwa 2,5 – 3 lata. Tak więc większość inwestycji, które realizujemy w tym roku były planowane już w 2015 i 2016. Piszę to, aby mieli Państwo świadomość, dlaczego czasem tak długo trzeba czekać na budowę poszczególnych dróg, chodników czy inne inwestycje. Podobnie jest z planami miejscowymi, na podstawie których starosta wydaje pozwolenia na budowę. Procedura zmiany planu miejscowego wymaga uzgodnień z szeregiem instytucji, przez to zazwyczaj trwa ok. 10-12 miesięcy, gdy dochodzi do tego konieczność zmiany zapisów studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, procedura może wydłużyć się nawet do trzech lat.  Powyższe problemy dostrzegł nawet ustawodawca i dlatego decyzją parlamentu kolejna kadencja władz samorządowych zostanie wydłużona do 5 lat.

Moje plany i ich realizacja
Cztery lata temu zaproponowałam ambitny program dla Lubonia pod hasłem „Wiem, że można więcej.” Większość z zakładanego planu udało się zrealizować. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego planu. Mieszkańcom za aktywność przejawianą przez udział w częstych konsultacjach społecznych oraz bezpośrednie wizyty czy telefony do Burmistrza. Pracownikom samorządowym i nauczycielom za wspólne realizowanie naszych planów. Radnym za zaufanie i rozsądne decyzje, co ułatwiało i przyspieszało prace nad poszczególnymi projektami. Stowarzyszeniom, klubom sportowym, Radzie Seniorów, Radzie Gospodarczej, Radzie do spraw Ochrony Zabytków i Młodzieżowej Radzie Miasta za wspólne rozwiązywanie problemów i wypracowywanie nowych kierunków działania. To właśnie dzięki tak dobrej współpracy możliwe było tak wiele, w tak krótkim czasie.

Jeszcze więcej dróg i chodników
fot. Miasto Luboń

Jedną z największych bolączek mieszkańców Lubonia jest stan dróg i chodników. To dlatego ten obszar został potraktowany priorytetowo. Już na początku kadencji udało się sprawnie zakończyć i zrealizować budowę dróg i chodników zaplanowanych w poprzedniej kadencji. W latach 2016-2017 sukcesywnie realizowaliśmy kolejne inwestycje – budowy i remonty dróg i chodników. W 2018 roku rozpoczęliśmy 17 nowych inwestycji na terenie całego Lubonia. Część z nich zakończyła się, a pozostałe są w trakcie realizacji lub rozpoczną się jesienią.


Inwestycje drogowe i chodnikowe w latach 2015-2018, które obejmowały całe ulice lub ich odcinki:


Ponadto, trwa budowa inteligentnej sygnalizacji świetlnej ITS na skrzyżowaniu Kościuszki/Pułaskiego, co pozwoli na bardziej płynny ruch w tym miejscu. Planowana jest także budowa ITS na skrzyżowaniu ulic Powstańców Wlkp/ks. Streicha/Puszkina.

Rozpoczyna się także wyczekiwana od lat inwestycja odwodnienia ul. Dworcowej. Zostanie ona zrealizowana w ramach dofinansowania na ponad 13 milionów złotych, które zdobyliśmy w 2017 roku. Jest to największe, jednorazowe dofinansowanie w historii Miasta.

Więcej dla oświaty
Brak jednej polityki oświatowej Państwa powoduje konieczność ciągłych zmian w strukturze szkół i przedszkoli. W przeciągu kilku lat w wyniku decyzji polityków z Warszawy – wprowadzono, a po kilku latach zlikwidowano obowiązek edukacji dzieci przedszkolnych, co doprowadziło do kumulacji dzieci w niektórych rocznikach. Obecny rząd zdecydował o wygaszaniu gimnazjów. Ciągłe zmiany utrudniają samorządom podejmowanie strategicznych decyzji o inwestycjach w oświacie.  Nie zatrzymujemy się jednak i inwestujemy w polepszenie warunków edukacji naszych dzieci. Dlatego jedną z pierwszych moich decyzji było zwiększenie środków na remonty w szkołach. Miasto współpracuje z przedszkolami w kierunku zmiany statusu z prywatnego na publiczne, w ostatnich latach ten status uzyskały trzy podmioty dla czterech lokalizacji, zapewniając dodatkowe 320 miejsc w placówkach publicznych. Rozpoczęła się budowa nowego budynku przedszkola miejskiego w LaskuPozwoli to na zapewnienie kolejnych miejsc dla edukacji przedszkolnej. 


fot. Miasto Luboń
Trwają prace koncepcyjne związane z rozbudową SP nr 4.  Dzięki moim staraniom i dobrej współpracy ze Starostą Poznańskim Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna funkcjonująca dotąd w budynku SP nr 2 przeniesie się do nowej siedziby przy al. Jana Pawła II. Zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na nowe sale dla uczniów. 
W lipcu podpisaliśmy umowę o dotację na termomodernizację SP nr 2. Ta inwestycja znacząco poprawi warunki nauki.
Odpowiadając na zapotrzebowanie, dzięki ścisłej współpracy ze Starostą Poznańskim, powstało w Luboniu liceum dwujęzyczne, które od września tego roku uruchamia jeden oddział. Przy współpracy z radą programową doskonale rozwija się Luboński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który dzięki dotacjom od Miasta ciągle wzbogaca swoją ofertę.


Nowe boiska, place zabaw, ścieżki rowerowe i tereny zielone
W maju 2018 rozpoczęła się przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Rzecznej. Inwestycja jest finansowana m. in. ze środków Ministerstwa Sportu oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Wymieniliśmy zniszczoną już murawę na boisku przy SP nr 2.  Przy SP nr 4 wybudowaliśmy bieżnię ze skokiem w dal oraz małe boisko wielofunkcyjne przeznaczone przede wszystkim dla najmłodszych uczniów. Podobnie jest przy SP nr 1, gdzie wykonano bieżnię ze skokiem w dal. Od lipca dzieci i młodzież mogą korzystać z nowego kompleksu boisk przy SP nr 5. Na placach zabaw pojawiły się nowe urządzenia i siłownie zewnętrzne, a place przy ul. Poznańskiej i w Parku Siewcy wzbogaciły się o profesjonalne boiska do koszykówki, plac przy ul. Poznańskiej ma dodatkowo nowe boisko do piłki nożnej i urządzenia do ćwiczeń i zabaw. Trwa kompleksowa przebudowa placu zabaw przy ul. Kołłątaja. Planowana jest przebudowa placu zabaw przy ul. Chabrowej.


fot. Miasto Luboń
Rozwijamy sieć ścieżek rowerowych przy nowobudowanych i remontowanych ulicach. W ramach współpracy z Poznaniem wybudowaliśmy na lubońskim odcinku wzdłuż stawu Edy ścieżkę pieszo- rowerową, włączając tym samym Luboń do ciągu rekreacyjnego wokół stawów na Szachtach. Powstał kolejny odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż zbiornika Kocie Doły. Udało się uporządkować zaniedbane miejsca tworząc skwery zieleni. Miasto rozpoczyna realizację dużego projektu rozwoju terenów zielonych, w którym założono m. in. zagospodarowanie Parku Papieskiego i nowe tereny parkowe wzdłuż ul. Unijnej i ul. Konarzewskiego.

Ogromnym powodzeniem cieszy się nowo powstała plaża miejska. Plaża nagrodzona w konkursie urbanistów stała się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Być burmistrzem wszystkich mieszkańców
fot. Forum Obywatelskie Luboń
Gdy prawie cztery lata temu byłam pytana o najbliższy mi sposób pracy włodarza miasta, odpowiedziałam: „bez wahania mogę powiedzieć, że jest to otwartość. Rozumiana wielorako – w szczególności jako wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców. To konsultacje z mieszkańcami, dyskusje z członkami stowarzyszeń i innych grup społecznych powinny decydować o priorytetach w wydawaniu miejskich pieniędzy”.
Dziś mogę powiedzieć tak, udało się. Drzwi do mojego gabinetu są zawsze otwarte. Szanuję i cenię współpracę z różnymi środowiskami: seniorami, młodzieżą, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. W trakcie ostatnich czterech lat odbyło się kilkadziesiąt konsultacji społecznych i spotkań z Mieszkańcami, gdzie uzgadniałam z Państwem projekty, przebieg inwestycji, strategię rozwoju Miasta i inne ważne decyzje. Z nadzieją podchodziłam do wprowadzenia budżetu obywatelskiego. Nie pomyliłam się, łącznie mieszkańcy złożyli ponad 100 projektów, a liczba głosujących wyniosła ponad jedenaście tysięcy mieszkańców. Dzięki tej inicjatywie powstało i powstanie wiele potrzebnych inwestycji i projektów. Wsłuchując się w głosy seniorów powołałam Radę Seniorów, a dzięki dotacjom ministerialnym w Luboniu powstał wreszcie Dom Senior Wigor. Luboń jest dla wszystkich, to motto przyświeca mojej pracy cały czas.

Na zakończenie i nowy początek
Nie sposób wymienić wszystkich działań i realizacji. Wiele wydarzyło się w zakresie kultury, rekreacji, ochrony środowiska naturalnego (program Luboń Anty Smog), czy transportu (zakup kolejnych autobusów).  Praca Burmistrza trwa kilkanaście godzin dziennie, jednak cztery lata to zbyt krótki okres na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań. Część z nich jest właśnie w fazie przygotowania lub na początku realizacji. Na wiele uzyskaliśmy właśnie dotację. Wiem, że nie mogę zostawić tych spraw niedokończonych. Czuję odpowiedzialność za ich kontynuację, za przyspieszenie realizacji inwestycji, za wdrażanie zmian ustalonych na spotkaniach z Państwem. Wierzę, że Państwo nadal mi zaufają.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń