poniedziałek, 13 października 2014

Jeszcze więcej dla seniorów

Trwają prace nad powołaniem Lubońskiej Rady Seniorów, która ma spełniać rolę podmiotu konsultacyjnego, doradczego i  inicjatywnego, we wszystkich istotnych, rozstrzyganych przez władze miasta sprawach dotyczących seniorów.

Małgorzata Machalska, która jest współinicjatorką tego projektu, po złożeniu wniosku w tej sprawie, prowadziła spotkanie w Luboniu, w którym brali udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych w Luboniu.

Uczestnicy spotkania, wypełniając ankietę, wyrazili poparcie dla tego pomysłu, deklarując chęć posiadania swojego reprezentanta w radzie.W oparciu o informacje zawarte w wypełnionych ankietach, przygotowano projekt statutu Lubońskiej Rady Seniorów, który został przesłany do konsultacji do wszystkich organizacji pozarządowych w Luboniu, które zrzeszają lub działają na rzecz osób starszych.

Przebieg konsultacji potwierdził zainteresowanie środowiska osób starszych. Uwagi do projektu zgłosili przedstawiciele: Oddziału PTTK  w Luboniu, Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Luboniu,  Stowarzyszenia Ekologicznego Luboń dla Środowiska, ROD „Chemik” w Luboniu, Chóru„Bard” w Luboniu.

Aktualnie, przygotowywany jest projekt statutu z uwzględnieniem zgłoszonych dotychczas uwag. Zostanie on przekazany do wiadomości publicznej w celu wypracowania ostatecznego dokumentu. Kolejnymi krokami w celu powołania rady musi być przyjęcie jej statutu przez Radę Miasta  w formie uchwały i zarządzenie wyborów do rady przez Burmistrza.