poniedziałek, 6 kwietnia 2020

LUBOŃSKIE WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Przedsiębiorcy,
zdaję sobie sprawę z konsekwencji ekonomicznych, jakie dotykają wielu lubońskich przedsiębiorców w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju. Wielu z Was znalazło się w ciężkim położeniu, w konsekwencji ograniczeń funkcjonowania zakładów pracy czy prowadzonej działalności. Mam tu na myśli przede wszystkim tych, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania w funkcjonowaniu ich zakładów pracy, bądź prowadzonej działalności.
W dniu 1 kwietnia br. wszedł w życie pakiet ustaw zwany Tarczą Antykryzysową:

- Zwolnienie małych firm ze składek ZUS,
- świadczenie postojowe
- brak opłaty prolongacyjnej

To tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na rządowej stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa

Wchodząca w skład Tarczy antykryzysowej ustawa z 31 dnia marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw umożliwiła również przesunięcie terminu opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowej z 31 marca br. do 30 czerwca br.
Rola samorządów lokalnych jest w tym zakresie ograniczona do możliwości prawnych, jakie daje nam ustawodawca. Wspomniany pakiet ustaw umożliwił gminom opracowanie własnych programów pomocy, do czego na moje polecenie niezwłocznie przystąpił zespół pod przewodnictwem Skarbnika Miasta.

Już teraz mogę powiedzieć, że pakiet będzie zakładał

👉przesunięcie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., do dnia 30 września 2020 r.,

wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Będziemy też analizowali inne możliwe działania. W tym wypadku niezbędna jest ustanowienie przepisów lokalnych, które będą zbieżne z przepisami krajowymi.

Deklaruję, że stanie się to najszybciej jak tylko będzie możliwe.

Pomoc możliwa już teraz – czynsze najmu lokali użytkowych należących do Miasta

Podjęłam decyzję, aby za czas pandemii, dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w lokalach użytkowych wynajmowanych przez Miasto, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, ustalić stawkę czynszu

👉w kwocie 1 zł plus VAT i ograniczyć opłatę za media do 20% pobieranej kwoty.

🔎Wnioski o aneks w tej sprawie można składać na adres mailowy: dariusz.springer@bmklubon.pl.

Zaznaczam, że Miasto nie ma możliwości aby decydować o stawkach czynszu pobieranych przez Spółdzielnie Mieszkaniowe czy prywatnych właścicieli.

Pomoc możliwa już teraz – ulgi podatkowe

Aby pomóc już teraz - przypominam Państwu o tym, że możliwe jest na gruncie przepisów obowiązujących skorzystanie z ulg przewidzianych w Ordynacji Podatkowej.
Na podstawie art. 67a Ordynacji Podatkowej, na wniosek podatnika organ podatkowy (w zakresie podatków lokalnych to Burmistrz Miasta Luboń), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Sądzę, że wymienione rozwiązania mogą pomóc przedsiębiorcom zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji, ponieważ odroczenie płatności podatku pozwala zapłacić podatek w momencie, w którym będzie to już ekonomicznie możliwe.

Jednocześnie informuję, że nie będzie pobierana opłata prolongacyjna.

We wniosku podatnicy nie powinni ograniczać się tylko do wskazania na panującą pandemię COVID-19. Należy wykazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej (np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia przedsiębiorstwa, likwidacja działalności gospodarczej).

🔎Formularze wniosków można pobrać z poniższego adresu, gdzie znajduje się również opis sposobu załatwienia sprawy: http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=255

Ze swej strony deklaruję maksymalne uproszczenie i przyśpieszenie rozpatrywania wniosków. Wnioski można składać w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Jeśli Państwo w wyniku działań ograniczających rozpowszechnianie wirusa znaleźli się w trudnej sytuacji, polecam skorzystanie z powyższych możliwości.

🔎Szczegółowych informacji udzieli Państwu kierownik Wydziału Podatków i Opłat Pani Alicja Olejniczak, tel. 61 813 00 11 w.43 alicja.olejniczak@umlubon.pl.

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Jednocześnie informuję Państwa, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 pracowników, prowadzących działalność gospodarczą przed 01.03.2020r.), o której mowa w art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 568)

🔎Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek o przyznanie dostępne są na naszej stronie internetowej: https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-pr…/…/pozyczka

Mam nadzieję, że razem przetrwamy ten trudny czas.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń