poniedziałek, 21 maja 2018

Opinie ekspertów decydują o kształcie skrzyżowania

Szanowni  Mieszkańcy!
W związku z akcją plakatową protestujących przeciwko projektowi budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Żabikowską i jednoczesnego zlikwidowania skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską, podaję powody wyboru projektowanego rozwiązania, z których każde jest zgodne z obowiązującym prawem.
Każdy projekt budowy drogi musi być zaopiniowany pod względem geometrii drogi i organizacji ruchu przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Opiniuje on projekty budowlane dróg dla wszystkich 17 gmin Powiatu Poznańskiego, dzięki temu posiada największe doświadczenie pozwalające ocenić dokumentację projektową pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie większe aniżeli Burmistrz, urzędnicy Miasta Luboń, czy inne osoby.


Projektant budowy ul. Długiej opracował dwa warianty rozwiązania skrzyżowania ulic Żabikowska -Długa – Urocza. Do dalszych prac projektowych Starostwo Powiatowe w Poznaniu zarekomendowało wariant zakładający zlikwidowanie skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską i budowę skrzyżowania ul. Żabikowska z ul. Długą, jako rozwiązanie korzystniejsze z powodu:
- lepszej czytelności skrzyżowania,
- bezpieczniejszej komunikacji pieszej,
- zbierania przez ul. Długą ruchu samochodowego z większego obszaru miasta.
W związku z kolejnymi pismami części mieszkańców do Starosty Powiatowego Jana Grabkowskiego, Starosta dodatkowo skierował omawiany projekt do rozpatrzenia przez działający przy Staroście Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in:
- Wydziału Dróg
- Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
- Zarządu Dróg Powiatowych.
Zespół uznał oba warianty za zgodne z przepisami prawa. Jako korzystniejszy uznał wariant budowy skrzyżowania ul. Żabikowska-Długa (czyli ten, przeciwko któremu skierowany jest obecny protest), podnosząc argument czytelności skrzyżowania, ruchu na wprost po drodze utwardzonej oraz bezpieczniejszego ruchu pieszych.
Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem Zespołu, skrzyżowanie ul. Uroczej i ul. Długiej będzie skrzyżowaniem wyniesionym, równorzędnym, co pozwoli na uspokojenie ruchu i zapewni pierwszeństwo wlotu ul. Uroczej.
Podsumowując, oba rozpatrywane warianty skrzyżowania ul. Żabikowska – Urocza – Długa są zgodne z prawem, a zatem bezpieczne. Zdecydowano o wyborze rozwiązania, jako korzystniejszego w opinii projektanta, Starosty Poznańskiego - Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym.
Żaden burmistrz, czy mieszkaniec nie zna się na wszystkim. Dlatego, aby podjąć właściwą decyzję, musi opierać się na opinii fachowców. Co ważne, Starostwo Powiatowe jest odrębną instytucją, jest więc w stanie niezależnie od lokalnej presji mieszkańców lub opinii burmistrza – wydać ekspertyzę, która będzie najkorzystniejsza dla mieszkańców korzystających z tego skrzyżowania.
Jako Burmistrz, nie mogę, jakkolwiek bym chciała, przychylać się do wszystkich opinii mieszkańców. Muszę bowiem zadbać o bezpieczeństwo użytkowników projektowanego skrzyżowania – a taką gwarancję daje mi opinia niezależnych ekspertów.
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń