wtorek, 1 stycznia 2013

Budżet Miasta Luboń na rok 2013

W dni 18 grudnia 2012, Rada Miasta Luboń przyjęła uchwałę budżetową na rok 2013. Poniżej przedstawiamy opinię Komisji Budżetu i Finansów dotyczącą budżetu.

Małgorzata Matysiak
Przewodniczaca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń.


OPINIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIASTA LUBOŃ W SPRAWIE PROJEKTU BUDŻETU MIASTA LUBOŃ NA ROK 2013.


Zgodnie z art.30 ust.2 pkt 1, art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.) oraz art.233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Luboń przedłożył w dniu 15 listopada 2012 Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt budżetu Miasta Luboń na rok 2013.
Komisja Budżetu i Finansów analizowała projekt budżetu na 2-ch posiedzeniach, w dniach: 05.12.2012 oraz 17.12.2012. Na drugim posiedzeniu Przewodniczący pozostałych Komisji Rady Miasta przedstawili opinie wypracowane na swoich komisjach. W każdej z nich, projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zgłoszono 1 wniosek do budżetu: przesunięcie 30 tys. zł z imprez kulturalnych na inwestycje, wniosek zyskał poparcie Komisji Budżetu i Finansów.

Po zapoznaniu się z opiniami pozostałych Komisji, Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta Luboń na rok 2013.

W wyniku przeprowadzonej analizy projektu budżetu Miasta Luboń na rok 2013, Komisja Budżetu i Finansów stwierdza, że:
·         Projekt budżetu został opracowany w oparciu o zadania gminy (własne i zlecone), zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wydatki na projekty i programy finansowane ze środków UE i budżetu państwa oraz na podstawie wniosków, które wpłynęły do Burmistrza Miasta Luboń do dnia 25 września 2012 roku.
·         Projekt opracowano w szczegółowości przewidzianej uchwałą w sprawie procedury uchwalania budżetu i materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
·         W projekcie uwzględnione zostały założenia do projektu Budżetu Miasta przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta Luboń w dniu 9 września 2012 roku.

·         Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 72,0 mln zł, czyli na poziomie o 2,5 mln zł niższym od planowanego wykonania na rok 2012.
- Niższe dochody w budżecie na rok 2013 wynikają z kończących się inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych (zakup autobusów oraz budowa obwodnicy miejskiej). W związku z tym dochody majątkowe są o 5,5  mln niższe niż w 2012 roku.
- Należy podkreślić, iż dzięki staraniom Burmistrza Miasta, zewnętrzne podmioty będą partycypować w inwestycjach miejskich. Po stronie dochodów zapisano 4,0 mln zł wpływów od zobowiązanych podmiotów zewnętrznych.
- Ponadto założono wzrost dochodów bieżących z tytułu wpływów z PIT-u (+ 1,7 mln zł w stosunku do roku 2012), założenie oparte jest na szacunkach przesłanych przez Ministerstwo Finansów. Mając na uwadze wykonanie z 2012 roku oraz postępujące spowolnienie gospodarcze (zakładany wzrost PKB na poziomie 2,2% w 2013 roku), rzeczywiste wpływy mogą okazać się niższe.
- Wzrost dochodów bieżących z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości: (+ 0,3 mln zł) wynika z podwyższenia stawek podatków na rok 2013.
- Założenie dotyczące wysokości dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntów urealniono (1,0 mln zł).   

·         Wydatki zaplanowane w budżecie Miasta Luboń na 2013 rok wynoszą 73,1 mln zł i są o 10,0 mln zł niższe od planowanego wykonania na rok 2012.
            -  Zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych: - 9,3 mln zł.
            - Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym o 0,7 mln zł w stosunku do roku 2012. W budżecie przyjęto założenie o zamrożeniu wydatków na cele statutowe i wynagrodzenia dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta. Wydatki bieżące zapisane w budżecie są uzasadnione.

·         Z powodu ujemnego salda dochodów i wydatków majątkowych oraz kosztów spłaty i obsługi długu, pojawia się deficyt budżetu w wysokości: 1,2 mln zł, który będzie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
·         Zaplanowane przychody budżetowe stanowią kwotę 6 mln zł.
·         Rozchody budżetowe zaplanowano w kwocie 4,8 mln zł i są przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
·         Budżet Miasta Luboń na rok 2013 zaplanowano z zachowaniem równowagi finansowej.   

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała złożony przez Burmistrza Miasta
Luboń projekt budżetu na rok 2013, głosując:
za pozytywną opinią -  5
za negatywna opinią -  0
wstrzymało się od głosu -  3