Program wyborczy 2024

Program wyborczy 2024 KWW Forum Obywatelskie Luboń

PEWNY WYBÓR DLA LUBONIA - Małgorzata Machalska Burmistrz Miasta Luboń

1. Pewność WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI

Zmodernizujemy budynki Zespołu Szkół, SP5 i szkolne boiska, poprawimy jakość edukacji poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne, zwiększymy bezpieczeństwo dzieci realizując m.in. program Akademia Odpowiedzialnego Ucznia. Zbudujemy nowe Przedszkole nr 5, utrzymamy dopłaty do żłobków i klubików dziecięcych. Rozwiniemy działania na rzecz zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.  

2. Pewność ROZWOJU INFRASTRUKTURY

Wybudujemy kolejne drogi, chodniki i będziemy remontować już istniejące w każdej części Miasta. Wybudujemy przejście pod torami z ul. Armii Poznań i nowy parking Park & Ride, rozwijając węzeł przesiadkowy przy dworcu. Rozbudujemy sieć transportu publicznego, wymienimy pojazdy na niskoemisyjne, zreorganizujemy rozkłady jazdy, kierując linie autobusowe w nowe miejsca.

3. Pewność POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Pozyskamy kolejne środki na rozwój z UE i funduszy krajowych, zacieśnimy współpracę 
z Metropolią Poznań, powiatem i województwem.

4. Pewność OCHRONY ŚRODOWISKA I WYPOCZYNKU W ZIELENI

Rozwiniemy programy przeciwdziałania smogowi, suszy i skutkom nawalnych deszczy oraz programy błękitno-zielonej infrastruktury poprzez dofinansowanie wymiany pieców i montażu zbiorników na deszczówkę, promowanie stacji ładowarek elektrycznych, zielone ściany i dachy, stacje oczyszczania powietrza, małą retencję. Urządzimy nowy park miejski przy ul. Fabrycznej, zrewitalizujemy Park Siewcy i rozwiniemy inne tereny zielone. Unowocześnimy miejsca sportu i rekreacji, modernizując istniejące boiska, place zabaw i plażę miejską.

5. Pewność DOSTĘPNOŚCI, NOWOCZESNOŚCI, WSPARCIA I WSPÓŁPRACY 
Z MIESZKAŃCAMI

Rozwiniemy Centrum Organizacji Pozarządowych, współpracę z Radą Seniorów, Radą Gospodarczą, Młodzieżową Radą Miasta, rozwiniemy Program Senioralny, Lubońską Kartę Seniora, karty: Dużej Rodziny i Osób z Niepełnosprawnościami, Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie, ofertę MOPS m.in. jadłodzielnię. Unowocześnimy administrację, rozszerzając zakres e-usług oraz dostępność urzędu, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Będziemy wspierać lokalnych przedsiębiorców i utworzymy targowisko miejskie. Poszerzymy działania integracyjne, informacyjne i kulturalne. 

6. Pewność BEZPIECZNEGO MIASTA

Rozbudujemy system monitoringu miejskiego i zacieśnimy współpracę Straży Miejskiej, Policji i innych służb. Podejmiemy zdecydowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych i drogach rowerowych, utworzymy nowe ścieżki rowerowe. Rozwiniemy edukację i promocję bezpiecznych zachowań, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

Sfinansowano ze środków KWW Forum Obywatelskie Luboń