Program wyborczy 2018


Więcej dla dzieci, rodziców i dziadków 
Rozbudujemy i unowocześnimy lubońskie szkoły, rozwiniemy szkolną bazę sportową, w szkołach i przedszkolach pojawią się nowe komputery i pomoce naukowe. Wprowadzimy dofinansowanie dojazdów do szkół dla naszych uczniów. Będziemy wspierać organizację zajęć dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Zapewnimy nowe miejsca w przedszkolach publicznych, wprowadzimy bon żłobkowy. Połączymy i rozwiniemy dotychczasowe działania, tworząc luboński program  „Bezpiecznie do szkoły”. 

Więcej dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów
Wybudujemy i wyremontujemy kolejne drogi i chodniki, zadbamy o bezpieczne przejścia dla pieszych. Utworzymy stacje roweru miejskiego w pełni zintegrowane z Poznańskim Rowerem Miejskim, rozszerzymy sieć ścieżek rowerowych. Wymienimy tabor autobusowy na bardziej ekologiczny i przyjazny, zwiększymy częstotliwość i udoskonalimy schemat połączeń autobusowych. Rozpoczniemy prace nad doprowadzeniem linii tramwajowej do Lubonia, utworzymy węzeł przesiadkowy przy stacji PKP, wspólnie będziemy rozwijać Poznańską Kolej Metropolitalną.

Więcej dla Lubonia z UE i funduszy rządowych 
Zrealizujemy projekty z udziałem już pozyskanych funduszy unijnych i innych dotacji m.in.: termomodernizację budynków oświatowych, zakup nowych autobusów, budowę węzła przesiadkowego i budowę nowej drogi. Będziemy składać nowe wnioski i starać się wykorzystywać wszystkie szanse na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych Miasta. 

Więcej dla powietrza, wody i ziemi
Wspólnie ze spółką Aquanet będziemy pracować przy budowie kanalizacji sanitarnej. Wybudujemy nową i przebudujemy istniejącą kanalizację deszczową, będziemy współpracować ze spółką wodną, przebudowując istniejące cieki wodne. Wytyczymy nowe aleje drzew i krzewów. Będziemy kontynuować działania związane z dotowaniem wymiany pieców na ekologiczne oraz inne działania związane z lubońskim programem „Luboń Anty Smog”. Wzmocnimy działania zachęcające do selektywnej zbiórki odpadów i właściwych postaw społecznych w zakresie ochrony środowiska.

Więcej dla tych bardziej i tych mniej aktywnych
Wybudujemy nowe i doposażymy istniejące place zabaw i boiska sportowe. Odzyskamy dla mieszkańców teren pod przystań kajakową. Będziemy rozwijać plażę miejską. Stworzymy kolejne miejsca przyjazne dla całych rodzin, dostosujemy następne obiekty dla osób niepełnosprawnych, wytyczymy nowe zieleńce i trasy spacerowe.

Więcej dla różnych grup społecznych 
Utworzymy miejsce spotkań dla seniorów, młodzieży oraz lubońskich stowarzyszeń tworząc „Lubońskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Współpracy Międzypokoleniowej”. Wzmocnimy współpracę z Radą Seniorów, Młodzieżową Radą Miasta, Uniwersytetem Lubońskim Trzeciego Wieku, Radą Gospodarczą, Komisją ds. zabytków i rewitalizacji, lubońskimi stowarzyszeniami i klubami. Zadbamy o zachowanie dziedzictwa historycznego Miasta. Uchwalimy program „Aktywny Senior”. Będziemy wspierać ogrody działkowe. Utrzymamy ciągłość działań na rzecz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, wprowadzimy „Lubońską Kartę Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”. Utrzymamy wysoki poziom lubońskiej oferty kulturalnej. Usprawnimy jakość obsługi w urzędzie i jednostkach miejskich.