piątek, 22 sierpnia 2014

Pieszo i rowerem przy wiadukcie na ul. Powstańców Wlkp. – wykorzystać szansęNatychmiast, po przeczytaniu ostatnich Wieści Lubońskich o problemach PKP związanych z przebudową wiaduktu nad ul. Powstańców Wlkp., zaczęłam działać. Widząc w tym, podobnie jak redakcja naszej lokalnej gazety, szansę dla Lubonia. W związku z modernizacją przez PKP wiaduktu na ul. Powstańców Wlkp. zrodziły się nadzieje, że przy tej okazji można byłoby zaplanować i wykonać, niezależne od tego wiaduktu, przejście pieszo – rowerowe. Myślę, że to bardzo ciekawy pomysł, który poprawiłby bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów! Dlatego też  spotkałam się  na placu budowy z Dyrektorem Technicznym Modernizacji E59 Poznań – Czempiń LOT C Panem inż. Robertem Piątkiem oraz w siedzibie PKP z Panem Januszem Błachutem Z-cą Dyrektora Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w PKP PLK SA w Poznaniu.

Z informacji jakie uzyskałam a także z analizy przekazanej mi dokumentacji dotyczącej przebudowy wiaduktu (zlokalizowanego w km 158,460 linii kolejowej Wrocław – Poznań)  wynika, że ten projekt  nie zakłada rozebrania wiaduktu w całości. Modernizacja  jest konieczna, gdyż jak widać z części opisowej projektu, przyczółki zostaną przebudowane przez rozkucie górnej części – ok.90 cm wysokości i wykonanie na tym półmetrowej ławy podłożyskowej,  przystosowanej do podnoszenia przęsła umożliwiającego wymianę łożysk. Ponadto wymienione zostaną płyty pomostowe. Nowe – cztery osobne konstrukcje stalowe pod każdy tor, tak by umożliwić etapowanie budowy. Rozbierane i stawiane na nowo będą murki znajdujące się po obu stronach drogi, wzdłuż jezdni i chodnika.
 Projekt nie zakłada niestety dodatkowego przejścia pieszego czy rowerowego. Budowa przejścia wymagałaby zatem zmiany projektu poprzez dodatnie nowego, nie przewidzianego w nim elementu, a co za tym idzie, również zmiany pozwolenia na budowę. Zmiana pozwolenia na budowę to także konieczność zmiany decyzji o oddziaływaniu na środowisko. Uzyskanie tych decyzji,  średnio licząc, wymagałoby 9-12 miesięcy. Pociągałoby to przestój w realizacji inwestycji na co PKP nie ma zgody ze względu na konieczność wydawania środków unijnych do końca 2015 roku.
Podczas moich spotkań argumentowałam, że konieczna jest obecnie  zmiana projektu modernizacji w zakresie przebudowy przyczółków.  I być może warto to wykorzystać do  przeprowadzenia dalej idących zmian. Jednak  zmiana projektu nie pociąga za sobą zmiany pozwolenia na budowę. Dlatego też nie  można  wykorzystać tego faktu i poszerzyć zakresu zmian o projekt i wykonanie dodatkowego przejścia.
Aktualnie przyczółki nie będą rozbierane, lecz wzmacniane. Niestety będzie wiązało się to z przesunięciem planowanego na wrzesień otwarcia tunelu.
Poza kwestią zmiany pozwolenia na budowę, pozostaje ocena możliwości włączenia realizacji budowy dodatkowego przejścia w zakres prac przyszłych  inwestycji PKP. W ocenie przedstawicieli PKP jakaś nadzieja na to jest. Mam zamiar ją wykorzystać.  Byłaby to realizacja budowy dodatkowego przejścia jako odrębnej inwestycji, poza obecną przebudową linii kolejowej.  Aby ustalić zasady i ramy, w tym możliwości finansowe, takiej inwestycji, uzgodniłam kolejne spotkania.  Dlatego też proszę wszystkich mieszkańców Starego Lubonia o poparcie moich działań i o złożenie podpisu pod apelem o tunel pieszo-rowerowy w Luboniu. Będą to moje argumenty w rozmowach z PKP na ten temat. O ich efektach będę na bieżąco informowała, gdyż sama często jeżdżę rowerem i wiem jak ważną sprawą są odpowiedniej szerokości bezpieczne ciągi pieszo – rowerowe.
Małgorzata Machalska radna SFO