czwartek, 17 lipca 2014

Zwalniamy żłobki z podatku od nieruchomościW odpowiedzi na złożony przeze mnie wniosek, na ostatniej sesji Rady Miasta Luboń radni podjęli uchwałę, na mocy której począwszy od 2015r., zwolnione zostaną z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie żłobków.
Jest to konsekwentne działanie miasta, które założyło realizowanie polityki prorodzinnej. Zwolnienie obejmie podatników podatku od nieruchomości, a więc  właścicieli nieruchomości. Prowadzący żłobki nie zawsze nimi są  np.  dzierżawiąc lokale. Praktyką jednak jest, że kwota podatku od nieruchomości jest przenoszona na dzierżawcę jako składnik czynszu lub dodatkowa opłata. Brak tego podatku będzie zatem miał wpływ na koszty prowadzenia żłobka.
Zwolnienie z podatku nie daje miastu gwarancji automatycznego obniżenia opłat pobieranych przez osoby prowadzące żłobki od rodziców dzieci. Może to jednak być jeden z argumentów podnoszonych przez miasto w dyskusji na temat  stawek tych opłat. Niższe koszty prowadzenia żłobka to zachęta do utrzymywania tej działalności, którą wobec braku żłobka prowadzonego przez miasto, jest w Luboniu pożądana.

Małgorzata Machalska
radna Samorządowego Forum Obywatelskiego
www.forumobywatelskie.org