czwartek, 6 czerwca 2013

Mapa obszarów interwencyjnych w Luboniu

Członkowie Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń w porozumieniu z Zastępcą Burmistrza Rafałem Markiem oraz we współdziałaniu z Komendantami Policji i Straży Miejskiej w Luboniu rozpoczęli prace nad przygotowaniem mapy miejsc w Luboniu, w których najczęściej dochodzi do dewastacji mienia, naruszania zasad bezpieczeństwa, czystości i porządku publicznego.

Opracowanie mapy obszarów interwencyjnych w Luboniu ma służyć zintensyfikowaniu działań prewencyjnych Policji i Straży Miejskiej na tych terenach.

Liczymy na współpracę mieszkańców Lubonia i prosimy o wskazywanie takich lokalizacji.

Zgłoszenia miejsc szczególnie narażonych na dewastację i naruszenia porządku można dokonywać pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail do Biura Rady Miasta Luboń: Urząd Miasta Luboń Pl. E.Bojanowskiego 2 62-030 Luboń, e.mail: rada.miejska@lubon.pl, tel. 61 8130011.
Pierwsze posiedzenie komisji w tej sprawie odbędzie się w dniu 11 czerwca br. Mieszkańcy wskazali już szereg miejsc, szczególnie z okolic Lasku i Kocich Dołów.

Przygotowując taką mapę mamy zamiar nie poprzestać jedynie na skierowaniu naszych oczekiwać wobec Policji czy Straży Miejskiej.

Chcielibyśmy zainteresować i uczulić wszystkich mieszkańców na problem wandalizmu, zakłócania porządku czy inne naruszenia bezpieczeństwa publicznego.

Jest szansa, że przy ogólnym pozytywnym nastawieniu mieszkańców i aktywnej ich postawie liczba takich miejsc na mapie Lubonia zmaleje.

Nie bądźmy bierni widząc osobę wyrzucającą śmieci na obrzeżu drogi lub na polu. Zgłaszajmy wszelkie akty wandalizmu, zakłócania ciszy nocnej itp. Zwracajmy uwagę na to, jak i gdzie spędzają czas nasze dzieci. Nie jest to bez znaczenia skoro, jak wynika z doniesień mieszkańców, to również, a niekiedy głównie, młodzież uczestniczy w aktach wandalizmu i pijackich awanturach, które kończą się niszczeniem mienia i zaśmiecaniem.

Mamy nadzieję, że przy zaangażowaniu powołanych do tego władz i organów, ale przede wszystkim przy aktywnym udziale nas - mieszkańców, Luboń stanie się jeszcze bardziej bezpiecznym i czystym miastem.

Małgorzata Machalska radna SFO
Przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Prawnej Rady Miasta Luboń